Các phòng ban  »  PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

 TRƯỞNG PHÒNG QUA CÁC THỜI KỲ: (2015-2020)

BsCKI. Lê Mộng Thúy 

I.TỔ CHỨC NHÂN SỰ 

 

TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

 

Trưởng phòng:

BsCKII. TRẦN THIÊN LÝ

 

NHÂN VIÊN :

                                                                BS NINH THỊ MINH HẢI    

                                                                CN NGUYỄN THÙY AN

                                                              BS CK II HUỲNH MINH KHỞI 

                                                                CN NGUYỄN KIỀU TIÊN

                                                                  CN TRẦN KIM DIỆU   

                                                                 CN NGÔ TẤT THÀNH

II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ :

- Phòng Quản lý chất lượng (QLCL) là đơn vị đầu mối triển khai và tham mưu cho giám đốc, hội đồng quản lý chất lượng bệnh viện về công tác quản lý chất lượng bệnh viện:

 - Xây dựng kế hoạch và nội dung hoạt động quản lý chất lượng trong bệnh viện để trình giám đốc phê duyệt;

 - Tổ chức thực hiện, theo dõi, giám sát, đánh giá, báo cáo, phối hợp, hỗ trợ việc triển khai các hoạt động về quản lý chất lượng và các đề án bảo đảm, cải tiến chất lượng tại các khoa phòng;

 - Làm đầu mối thiết lập hệ thống quản lý sai sót, sự cố bao gồm phát hiện, tổng hợp, phân tích, báo cáo và nghiên cứu, đề xuất giải pháp khắc phục;

 - Làm đầu mối phối hợp với các khoa, phòng giải quyết các đơn thư, khiếu nại, tố cáo và các vấn đề liên quan đến hài lòng người bệnh;

 - Thu thập, tổng hợp, phân tích dữ liệu, quản lý và bảo mật thông tin liên quan đến chất lượng bệnh viện. Phối hợp với bộ phận thống kê, tin học của bệnh viện tiến hành đo lường chỉ số chất lượng bệnh viện;

 - Triển khai hoặc phối hợp tổ chức đào tạo, huấn luyện, tập huấn, bồi dưỡng về quản lý chất lượng;

 - Tổ chức đánh giá chất lượng nội bộ của bệnh viện dựa trên các bộ tiêu chí, tiêu chuẩn quản lý chất lượng do Bộ Y tế ban hành hoặc thừa nhận;

 - Thực hiện đánh giá việc tuân thủ các quy định và hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế;

- Xây dựng và triển khai thực hiện chương trình an toàn người bệnh.

- Chỉ đạo, điều hành, thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo đúng quy chế Bộ Y tế ban hành.

- Kiểm tra và yêu cầu các khoa, phòng, trung tâm thực hiện đúng kế hoạch quản lý chất lượng bệnh viện.

- Kiểm tra, giám sát các hoạt động quản lý chất lượng bệnh viện của các khoa, phòng, trung tâm.

- Đôn đốc các cá nhân, khoa, phòng, trung tâm thực hiện các biện pháp khắc phục sau kiểm tra, giám sát.

- Đề xuất khen thưởng đối với các đơn vị, cá nhân thực hiện tốt công tác quản lý chất lượng.

III. CÁC BỘ PHẬN :

 - Phòng QLCL gồm các tổ:

  +Cải tiến chất lượng

  +Quản lý sự cố-An toàn người bệnh

  +Nghiên cứu khoa học-Đào tạo

  +Khảo sát sự hài lòng

  +Website- Thư viện

 

 

 

Tác giả: BỆNH VIỆN SẢN-NHI CÀ MAU