Các phòng ban  »  Tổ chức cán bộ
Phòng Tổ Chức Cán Bộ
Trưởng phòng
Cn. Hà Bé Ngoan
Phó trưởng phòng
Cn. Phan Hồng Trên

I. GIỚI THIỆU

Phòng Tổ chức - Cán bộ có chức năng tham mưu giúp Giám đốc trong công tác tổ chức và cán bộ, bao gồm tham mưu về: cơ cấu tổ chức của Bệnh viện; quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, tuyển dụng, sử dụng, đánh giá, quản lý viên chức; kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý; đảm bảo thực hiện đúng và kịp thời các chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với viên chức, người lao động và làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong Bệnh viện.

II. TỔ CHỨC NHÂN SỰ:

- Tổng số 07 viên chức trong đó: 01 thạc sỹ; 05 đại học, 01 nhân viên khác.

- Cơ cấu:

+ 01 Trưởng phòng

+ 01 Phó phòng

+ 03 chuyên viên

+ 01 cán sự

+ 01 hộ lý

III. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:

1. Nhiệm vụ công tác Tổ chức, cán bộ

- Tham mưu cho Giám đốc Bệnh viện trong việc xây dựng quy hoạch về tổ chức của ngành và tham gia tổ chức thực hiện theo quy định phân cấp quản lý.

- Tham gia xây dựng chức năng, nhiệm vụ của đơn vị theo quy định của Nhà nước phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, quản lý công tác tổ chức của Bệnh viện.

- Xây dựng quy chế làm việc, mối quan hệ phối hợp giữa các đơn vị y tế trong tỉnh.

- Xây dựng lề lối làm việc và quan hệ công tác giữa các khoa, phòng trình giám đốc bệnh viện xét duyệt, tổ chức thực hiện.

- Xây dựng quy hoạch đội ngũ viên chức.

- Xây dựng kế hoạch đào tạo, đào tạo lại về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, quản lý…

- Đề xuất và phối hợp giải quyết thủ tục xét chọn cử viên chức đi công tác, học tập, tham quan ở trong và ngoài nước.

- Phối hợp với các đoàn thể quần chúng tổ chức phong trào thi đua, các đợt học tập thời sự, chính trị, chính sách, văn hoá, ngoại ngữ để nâng cao y đức, tinh thần trách nhiện và thái độ phục vụ.

- Tham gia tổ chức cho viên chức thi tuyển, thi nâng ngạch, xét chuyển hạng, tiếp nhận và chuyển công tác viên chức theo quy định phân cấp quản lý.

- Hướng dẫn thực hiện tiêu chuẩn nghiệp vụ các chức danh nghề nghiệp viên chức ngành y tế theo quy định.

- Tham mưu cho Giám đốc trong việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh viên chức theo quy định phân cấp quản lý.

- Quản lý hồ sơ viên chức toàn Bệnh viện và hướng dẫn công tác đánh giá, bổ sung lý lịch viên chức hàng năm.

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

2. Nhiệm vụ công tác lao động tiền lương và thi đua khen thưởng

- Nghiên cứu, đề xuất và thực hiện các quy định hiện hành về định mức lao động đối với từng bộ phận. Tham mưu cho Giám đốc Bệnh viện trong việc phân bổ và quản lý chỉ tiêu lao động cho các phòng, khoa theo quy định.

- Tổ chức thực hiện và đề nghị bổ sung, sửa đổi (nếu có) các chế độ chính sách của Nhà nước đối với viên chức về lương, các khoản phụ cấp theo lương.

- Tham mưu cho Giám đốc Bệnh viện và tiến hành các thủ tục về khen thưởng, kỷ luật theo quy định của Pháp luật.

- Giúp Giám đốc giải quyết chế độ nghỉ hưu, mất sức, thôi việc và các chế độ khác có liên quan đối với viên chức theo quy định.

- Giúp Giám đốc Bệnh viện thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong toàn đơn vị theo quy định.

- Thống kê, báo cáo các nội dung công tác tổ chức, viên chức và chế độ chính sách đúng thời gian theo quy định.

- Cập nhật phản ánh kịp thời các thông tin đột xuất có liên quan lên các cơ quan cấp trên.

- Tham mưu Giám đốc tổ chức thực hiện công tác Pháp chế Y tế trong đơn vị.

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

IV. CÁC BỘ PHẬN:

1. Nhân sự, tiền lương, chế độ bảo hiểm, báo cáo, thống kê, các chế độ chính sách…

2. Đào tạo, thi đua, khen thưởng…

3. Tiếp dân, quản lý ngày, giờ công, kê khai tài sản…

4. Lưu trữ hồ sơ, quản lý Thuế thu nhập cá nhân…

V. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG:

- Trong suốt quá trình hoạt động, phát triển và trưởng thành, phòng TCCB là 1 khối đoàn kết thống nhất, điều đó giúp cho phòng luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

- Có nhiều sáng kiến cải tiến trong công tác: Xây dựng được phương pháp quản lý hồ sơ dễ tìm, dễ lấy...

- Đã hoàn thành tốt công tác lập sổ BHXH cho toàn thể viên chức bệnh viện kể cả nhân viên hợp đồng lao động không xác định thời hạn, được BHXH tỉnh Cà Mau khen thưởng.

- Giải quyết tốt mọi chế độ chính sách nhà nước đối với viên chức, người lao động của bệnh viện như: Nghỉ hưu, ốm đau, thai sản,  bệnh nghề nghiệp, phụ cấp chống dịch, tăng lương đúng kỳ hạn…

- Kể từ khi được thành lập đến nay, phòng TCCB liên tục là lá cờ đầu trong các phong trào thi đua.

+ Bằng khen Ủy ban nhân dân tỉnh: 2011, 2013, 2015, 2017, 2019, 2021

+ Tập thể Lao động xuất sắc: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021

VI. THÔNG TIN LIÊN LẠC:

Địa chỉ: Số 85 Lý Thường Kiệt, Khóm 1, Phường 6, TP Cà Mau

Điện thoại: 02903 826 555

Email: phongtcbvsn@gmail.com

Tác giả: NHÂN LÊ
Theo PHÒNG TCCB